Algemeen

Het is voor ons belangrijk dat onze klanten en contacten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en contacten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten en contacten die gebruik maken van de diensten en producten van ETS-Informatics. Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren en website(s).

De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) regelt de bescherming van je persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

De Belgische vennootschap ETS-Informatics BVBA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 21, treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens.

3. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Dit zijn gegevens die

 • die je ons zelf geeft,
 • die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten,
 • die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten en
 • die we via derden hebben ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten, diensten en aanbiedingen beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals:

 • Naam, voornaam en aanspreektitel;
 • Geslacht;
 • Telefoon- en of GSM nummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Afdeling binnen het bedrijf waartoe men behoort;
 • Functie die men binnen het bedrijf uitvoert;
 • Taal;
 • Beslissingsbevoegdheid.

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

4. Waarom verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • met verkregen toestemming;
 • in uitvoering van een contract;
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
 • in het geval ETS-Informatics een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van jouw persoonsgegevens:

 • om contact te kunnen opnemen indien er zich wijzigingen of problemen zouden voordoen met de software;
 • om in te bellen op de server;
 • om te informeren over wijzigen in de wetgeving en andere informatie waarvan wij oordelen dat zij nuttig voor je zijn;
 • om je uit te nodigen op events of seminaries;
 • om wijzigingen in onze diensten mee te delen;
 • om je aanbiedingen te sturen zoals nieuwsbrieven, promoties en nieuwe aanbiedingen;
 • om gerichte marketing te sturen.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

ETS-Informatics garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

6. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

7. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • aan de met ETS-Informatics BVBA verbonden vennootschappen;
 • aan onze rechtsopvolgers;
 • dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor ETS-Informatics of de betrokken derde;
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@ets-informatics.be.

9. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … ETS-Informatics behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande apps en/of de website van ETS-Informatics.

ETS-Informatics BVBA
Genstesteenweg 21
8500 Kortrijk

Wenst u meer info?
Neem dan snel contact met ons op via
onderstaand invulformulier, alvast Bedankt!